Pytania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Przepisy polskie


1. Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad:

produkcją lodów zawierających w swoim składzie mleko
sprzedażą miesa w handlu obwoźnym
przestrzeganiem warunków sanitarnych w procesie produkcji żywności

2. Inspekcjia Weterynaryjna sprawuje nadzór nad:

materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością
dozwolonymi substancjami dodatkowymi
sprzedażą miesa w handlu obwoźnym

3. Okna pomieszczeń, w których jest przygotowywana, obrabiana lub przetwarzana żywność powinny:

umożliwiać stałe wietrzenie przez górne skrzydła lub wietrzniki umieszczone w górnych częściach tychże okien
posiadać wyłącznie metalową konstrukcję
posiadać specjalnie zbrojone szyby, odpowiadające istniejącym normom

4. Woda pitna powinna:

wykazywać agresywne właściwości korozyjne
powinna być bezpieczna dla zdrowia
posiadać bakterie wskaźnikowe w stężeniu przekraczającym wartości graniczne

5. Gdy jakość wody danego urządzenia wodnego lub indywidualnego ujęcia wody nie odpowiada wymaganiom, ocena jakości wody powinna być wydawana (przez odpowiednią urzędową inspekcję):

częściej, niż raz na miesiąc
nie rzadziej niż raz na miesiąc
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące

6. Na kim spoczywa obowiązek nadzoru nad obiektami budowlanymi ?

na najemcy lokalu
na właścicielu obiektu lub jego zarządcy
na Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

7. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, w wyznaczonych zakresach technicznych, co najmniej raz w roku. Który z wymienionych niżej zakresów nie jest objęty tym obowiązkiem ?

estetyka obiektu budowlanego
instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska
instalacje gazowych oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)

8. Opakowania do kontaktu z żywnością, wprowadzane do obrotu, użytkowane w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach, nie mogą:

utrudniać pakowania żywności
stanowić źródła zanieczyszczenia artykułów żywnościowych
być wykonane z materiałów ceramicznych

9. Wewnętrzna kontrola w zakresie oceny prawidłowości działań związanych z wdrażaniem zasad systemu HACCP nie obejmuje:

oceny prawidłowości i aktualności opisów produktów i schematów technologicznych HACCP
oceny poprawności przeprowadzonej analizy zagrożeń z uwzględnieniem zagrożeń biologicznych, w tym mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych oraz metod ich kontroli
oceny zasadności wdrożenia systemu HACCP

10. Kontrola zakładu, przeprowadzona przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie obejmuje:

sprawdzenia stanu sanitarno - higienicznego otoczenia zakładu, budynków, linii produkcyjnych oraz środków transportu
stanu czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych i socjalnych zakładu
sprawdzenia kwalifikacji zawodowych i świadectw kierownictwa zakładu

 

Witamy !  |   Pytania   |   Demo   |   Promocja   |   Podstawy   |   ?? Quizy ??   |   Zakup programu   |   Pomoc    |  Kontakt z nami