Pytania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


Leksykon terminologii HACCP


1. Każda substancja występująca w żywności, włączając w to dozwolone substancje dodatkowe, użyta przy wytwarzaniu lub przygotowywaniu środków spożywczych i nadal występującą w gotowym produkcie, nawet jeśli jest ona w zmienionej formie to:

składnik żywności
suplementy diety

2. Organizacja (Narodów Zjednoczonych) do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, która została założona w 1945 z mandatu Narodów Zjednczonych w celu podniesienia poziomu odżywiania i standardów życia, polepszenia produktywności rolniczej, wzrostu warunków życia populacji wiejskich to:

FDA (Administracja Żywności i Leków)
FAO (The Food and Agriculture Organization)

3. Kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń to:

kanały wentylacyjne
kanały spalinowe

4. Jednokomórkowe organizmy, mikroskopijnej wielkości, chrakteryzujące się wyodrębnionym jądrem komórkowym lub wieloma jądrami, poruszających się za pomocą nibynóżek, wici albo rząsek to:

pierwotniaki
lipidy

5. Układ przewodów wody ciepłej w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza i koniec w punktach czerpalnych ciepłej wody to:

instalacja ciepłej wody użytkowej
instalacja kanalizacyjna

6. Wszystkie miejsca, etapy, procesy, operacje, w których niezbędne jest opanowanie występujących zagrożeń żywności lub zredukowania ich do akceptowanego poziomu; gdzie wymagane jest określenie procedur lub czynności, które mogą być zastosowane i kontrolowane, w celu wyeliminowania zagrożenia lub zminimalizowania prawdopodobieństwa jego wystąpienia to:

Codex Alimentarius
Krytyczne Punkty Kontroli (KPK)

7. Ogół warunków, które muszą być spełnione, i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością oraz środkami żywienia zwierząt gospodarskich w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka to:

bezpieczeństwo żywności
analiza zagrożenia żywności

8. Działania, nie obejmujące monitoringu, które potwierdzają zasadność wdrażanego planu HACCP i które potwierdzają , że system funkcjonuje zgodnie z planem to:

audyt systemu HACCP
korekta Krytycznych Punktów Kontroli

9. Wykonanie zaplanowanej sekwencji obserwacji lub/i pomiarów parametrów kontrolnych w celu upewnienia się, że dany Punkt Krytyczny jest pod nadzorem to:

monitorowanie Krytycznego Punku Kontroli
analiza systemu HACCP

10. Zespół cech obejmujących smak, zapach, wygląd, barwę i konsystencję, które można wyodrębnić i ocenić przy pomocy zmysłów człowieka to:

jakość organoleptyczna żywności
higiena żywności

11. Postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych to:

HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli)
GMP (Good Manufacturing Practice)

12. Wszelkie formy dysponowania żywnością, odpłatne lub nieodpłatne, mające na celu dostarczenie żywności konsumentom, w tym sprzedaż hurtową lub detaliczną, przechowywanie i przewóz to:

przetwarzanie żywności
obrót żywnością

13. Największa lub najmniejsza wartość parametru biologicznego, chemicznego lub fizycznego, sprawdzana w Krytycznym Punktcie Kontroli, w ramach wdrożonego systemu HACCP, w celu zapobiegania, eliminowania lub zmniejszenia do akceptowanego poziomu zdarzeń wpływających na bezpieczeństwa zdrowotne żywności to:

wartość krytyczna KPK
warunek wstępny planu HACCP

14. Zwarty dokument o charakterze informacyjnym, opisujący wdrażany system HACCP, uwzględniający zasady i procedury określone obowiązującymi przepisami i dobrą praktykę wypracowaną w tym zakresie to:

plan dobrej praktyki higienicznej
księga HACCP (podręcznik HACCP )

15. Seria pytań, przedstawiona najczęściej w formie graficznego algorytmu, która może być zastosowana dla każdego etapu procesu i dla każdego zagrożenia w celu identyfikacji Krytycznych Punktów Kontroli to:

dobra praktyka produkcyjna (GMP)
drzewo decyzyjne KPK

 

Witamy !  |   Pytania   |   Demo   |   Promocja   |   Podstawy   |   ?? Quizy ??   |   Zakup programu   |   Pomoc    |  Kontakt z nami